Motivoiva haastattelu

Minuiksi itseni kanssa™ -ohjelman tarkoituksena on toiveikkuuden ja toimijuuden vahvistaminen, ja siinä sovelletaan menetelmänä mm. motivoivaa haastattelua. Miller & Rollnick kuvaavat motivoivan haastattelun neljänä prosessina, joita ovat: sitoutuminen, tarkentaminen, herättely ja suunnittelu (aiempi prosessi ei välttämättä pääty seuraavan alkaessa, vaan prosessit voivat toteutua myös limittäin).

Yksinkertaistetusti prosessit vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
Sitoutuminen = MENTÄISIINKÖ YHTÄ MATKAA?
Tarkentaminen = MINNE?
Herättely = MIKSI?
Suunnittelu = MITEN & MILLOIN?

Motivoivassa haastattelussa käytetään tiettyjä vuorovaikutuksellisia perustaitoja, jotka edesauttavat yhteistyösuhteen muodostamista ja sen ylläpitämistä. Niitä ovat: avoimet kysymykset, vahvistaminen, heijastaminen ja yhteenvedot. Näiden taitojen käyttäminen toimii välineenä myös yhteisen ymmärryksen muodostamisessa.

Avoimet kysymykset alkavat yleensä M-kirjaimella, kuten: Millä tavoin..? Mihin perustuu..? Mitä tarkoitat..? Mistä johtuu..? Miten ymmärrät..? Mitä merkitystä..? Mitä sitten, jos..? Millä tavalla..? Millainen..? Miltä..? Missä..? Minne..? Milloin..? Avoin kysymys voidaan muotoilla myös lupaa kysyvään ja siten asiakkaan autonomiaa korostavaan muotoon (konditionaaliin, joka on teknisesti ottaen suljettu kysymys, johon harvemmin kieltäydytään vastaamasta). Esimerkiksi: Kertoisitko ensin, miten..? Voisitko kuvata, millainen..? Kertoisitko vielä, millä tavalla..?

Vahvistaminen liittyy asiakkaan vahvuuksien, kykyjen, hyvien aikomusten ja ponnisteluiden esilletuomiseen sekä asiakkaan kunnioittamiseen yksilönä, jolla on kyky muuttua ja vapaus valita.

Heijastaminen tarkoittaa, että työntekijä vastaa asiakkaan kertomaan esimerkiksi toistamalla tai varmistamalla, mitä tämä tarkoittaa ja tarkistaa, onko hän ymmärtänyt oikein. Monimuotoisessa heijastuksessa työntekijä ikään kuin arvailee, mitä asiakas voisi seuraavaksi sanoa. Heijastamisen tarkoituksena on ymmärtää asiakkaan näkökulmaa ja heijastaa sitä takaisin rohkaisevalla ja innostavalla tavalla.

Yhteenvedot ovat kuin kokoavia heijastuksia, joissa työntekijä yhdistelee sen, mitä asiakas on äskettäin ja/tai jossain aiemmassa keskustelussa sanonut. Ne osoittavat, että työntekijä on aktiivisesti kuunnellut asiakasta ja että hän arvostaa kuulemaansa riittävästi muistaakseen sen. Lisäksi yhteenvedot ovat keino painottaa asiakkaan kertomassa merkityksellisenä pidettäviä asioita.

Motivoiva haastattelu siirtää vastuun muutoksesta työntekijältä asiakkaalle, jolloin työntekijän tehtävä on toimia oppaana kohti muutosta. Motivoivaan haastatteluun kuuluu myös neuvojen antaminen, mutta vain, mikäli asiakas niitä nimenomaisesti pyytää. Ja sittenkin asiakas saa olla samaa mieltä tai eri mieltä, minkä lisäksi hän on vapaa valitsemaan, ottaako hän neuvot huomioon ja toimiiko hän niiden mukaisesti.


Motivoiva haastattelu on yhteistyöhön perustuva ja tavoitteellinen vuorovaikutustapa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota muutospuheeseen. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota ja sitoutumista tiettyyn tavoitteeseen herättelemällä ja tutkimalla asiakkaan omia syitä muutokseen hyväksyvässä ja myötätuntoisessa ilmapiirissä.
(Miller & Rollnick 2013.)

Arkowitz, H., Miller, W. R. & Rollnick, S. 2015. Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems. 2. painos. New York: Guilford Press.

Miller, W. R. & Rollnick, S. 2013. Motivational interviewing. 3rd edition. Helping people change. New York: Guilford Press.

error: Kuvaa ei voi tallentaa.