Hyväksymis- ja omistautumissuuntaus

Hyväksymis- ja omistautumissuuntaus rakentuu kuuden eri prosessin varaan. Prosessit (ja niiden vastaprosessit) ovat:
1) yhteys nykyhetkeen (vs. menneisyyden tai tulevaisuuden ylivalta + heikko itsetuntemus)
2) arvot (vs. arvojen epäselvyys tai niiden liiallinen mukauttaminen)
3) arvojen ohjaama toiminta (vs. toimimatta jättäminen taikka impulsiivisuus)
4) havainnoiva minä (vs. käsitteellistetty minä, jolla tarkoitetaan arvottavia tai rajoittavia käsityksiä itsestä)
5) mielen kontrollin heikentäminen (vs. kognitiivinen fuusio, jolla tarkoitetaan omien ajatuksien ehdotonta totena pitämistä tai hyödyttömiin ajatuksiin uppoutumista)
6) hyväksyntä (vs. erilaisten epämiellyttävien kokemusten välttäminen).

Nämä kuusi prosessia vaikuttavat toinen toisiinsa, mutta elämänhistoriaan tai nykytilanteeseen liittyvät tekijät voivat joko vahvistaa tai heikentää prosesseja sekä niiden välisiä suhteita. Hyväksymis- ja omistautumissuuntautuneissa interventioissa ei pyritä muuttamaan tunteita tai ajatuksia, vaan lisäämään psykologista joustavuutta vähentämällä kielellistä kontrollia, luomalla tietoisempia, läsnäolevampia ja joustavampia lähestymistapoja asioiden kokemiseen sekä vahvistamalla sitoutumista ja käyttäytymisen muutokseen tähtääviä prosesseja, mikä parantaa valmiuksia toimia omien arvojensa ohjaamana.

Hyväksymis- ja omistautumissuuntauksessa keskeisenä tavoitteena on hyvä elämä sekä omien arvojen mukaisten tekojen ja toiminnan lisääminen. Peruskysymys on: Kuinka hyväksyä asiat, joita ei voi tai ei tarvitse muuttaa, ja miten muuttaa niitä asioita, joita voidaan muuttaa? Perusperiaatteena on hyväksyä ajatukset ja tunteet sellaisenaan kuin ne tulevat ja menevät sekä omistautua arvojen mukaiseen elämään toimimalla arvojen suuntaisesti.


Eifert, G. H., Hayes, S. C. & Forsyth, J. P. 2005. Acceptance & Commitment Therapy for Anxiety Disorders: A Practitioner’s Treatment Guide to Using Mindfulness, Acceptance, and Values-Based Behavior Change Strategies. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A. & Lillis, J. 2006. Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25. doi:10.1016/j.brat.2005.06.006

Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L. & Pistorello, J. 2013. Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cognitive Therapy. Behavior Therapy, 44(2), 180–198. doi:10.1016/j.beth.2009.08.002

Lappalainen, R. 2008. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N., Anttonen, S. & Fredriksson, J. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uud. p. Helsinki: Duodecim, 510–527.

Stoddard, J. A. & Afari, N. 2014. The big book of ACT metaphors: A practitioner’s guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

error: Kuvaa ei voi tallentaa.